Striive Partner Services

Versie 2.2 – 16 Juni 2024

Image

Artikel 1 Definities

De met hoofdletters aangegeven definities hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

Account: het door een Leverancier aangemaakte account dat toegang geeft tot het Platform, waarop een Leverancier Opdrachtovereenkomsten kan sluiten en gebruik kan maken van de Dienstverlening.
Algemene Voorwaarden:
deze algemene voorwaarden.
Dienstverlening:
de dienstverlening, zoals beschreven in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden, die een Groepsdeelnemer aan Leveranciers biedt.
Groepsdeelnemer:
Groepsdeelnemer: alle dochter- en zustermaatschappijen van HFBG Holding B.V. waaronder maar niet beperkt tot HeadFirst B.V., HeadFirst IT B.V., Source Automation B.V., Myler B.V., Jenrick Nederland B.V., Fast Flex B.V., Fast Flex Sourcing B.V., Star Apple Holding B.V. en al haar dochterondernemingen en/of Sterksen B.V. die ieder afzonderlijk onder de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden de dienstverlening aanbieden.
HeadFirst Group:
HeadFirst Group: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HFBG Holding B.V., gevestigd te (2132 LS) Hoofddorp aan het adres Taurusavenue 18, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80349269.
Leverancier:
een rechtspersoon die een overeenkomst heeft gesloten met een of meer professionals op basis waarvan de Leverancier de diensten van de professionals ten behoeve van Opdrachtgevers kan aanbieden via het Platform.
Opdrachtgever: de rechtspersoon die gebruik maakt van diensten van een of meer Groepsdeelnemers en opdrachten laat plaatsen in Het Platform.
Opdrachtovereenkomst:
iedere overeenkomst tussen de Leverancier en een Groepsdeelnemer op grond waarvan de Leverancier tijdelijk diensten van een Professional ter beschikking stelt ten behoeve van een Opdrachtgever.  
Overeenkomst:
de overeenkomst tussen HeadFirst Group en de Leverancier op basis waarvan HeadFirst Group onder deze Algemene Voorwaarden de Dienstverlening aan de Leverancier verleent. Wanneer in deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar de Overeenkomst wordt tevens bedoeld te verwijzen naar deze Algemene Voorwaarden zelf.
Professional: een professional die samenwerkt met een Leverancier en die via een Leverancier diensten verleent ten behoeve van een Opdrachtgever.
Platform: het online, geautomatiseerde platform van HeadFirst Group waarop een Leverancier een Account kan aanmaken, kan inloggen en waarop (een deel van) de Dienstverlening wordt aangeboden.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden wordt hierna onder HeadFirst Group tevens verstaan: de betreffende Groepsdeelnemer die onder deze Algemene Voorwaarden (een deel van) de Dienstverlening aanbiedt.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Dienstverlening van HeadFirst Group en de Overeenkomst.
 3. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Leverancier via het Platform(i) heeft aangegeven voor welk type Dienstverlening de Leverancier kiest en (ii) digitaal akkoord is gegaan met deze Algemene Voorwaarden. Indien een Groepsdeelnemer geen gebruik maakt van het Platform komt een Overeenkomst tot stand c.q. vangt de Dienstverlening aan op het moment dat de Opdrachtovereenkomst aanvangt, waarin is vastgelegd voor welk type Dienstverlening de Leverancier kiest.
 4. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en gelden alleen voor de betreffende Opdrachtovereenkomst.
 5. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden met de Opdrachtovereenkomst tegenstrijdig is, dan gaat de bepaling in de Opdrachtovereenkomst voor.
 6. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle natuurlijke en rechtspersonen ingeschakeld door HeadFirst Group die direct of indirect betrokken zijn bij de uitvoering van de Dienstverlening en/of die op enige wijze daarvoor aansprakelijk gehouden kunnen worden. Dit is een onherroepelijk derdenbeding in de zin van artikel 6:253 van het Burgerlijk Wetboek voor door HeadFirst Group ingeschakelde derden en geldt als aanvaard indien het ter kennis van de derde is gekomen en door deze niet onverwijld is afgewezen.

Artikel 3 Inhoud van de Dienstverlening

 1. HeadFirst Group biedt drie (3) verschillende type Dienstverlening:
  i. Basic Dienstverlening: bestaande uit een Account in het Platform , snelle online contractafhandelingen via het Platform en de module “Factuurstatus” in het Platform;
  ii. Premium Dienstverlening: Premium Dienstverlening: bestaande uit de onderdelen van de Basic Dienstverlening en online aanbieden op opdrachten in Het Platform, persoonlijke relatiemanager voor vragen en advies, deelname aan kennissessies van HeadFirst Group en voor iedere Opdrachtovereenkomst waarop de Premium Dienstverlening van toepassing is verklaard heeft de Leverancier voor de duur van de betreffende Opdrachtovereenkomst recht op (i) verkorting van de betalingstermijn, waarbij de betalingstermijn voor facturen van de Leverancier wordt vastgesteld op 14 dagen, (ii) deelname aan de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van HeadFirst Group, waarmee de door de in de Opdrachtovereenkomst vermelde Professional verleende diensten aan de Opdrachtgever verzekerd zijn met een eigen risico van EUR 1.500,- per gebeurtenis voor de Leverancier en (iii) vergoeding van de kosten van een aanvraag van een VOG en/of Pre-Employment Screening (PES), indien de Opdrachtgever een VOG of PES van de in de Opdrachtovereenkomst vermelde Professional verlangt; of
  iii. Excellent Dienstverlening: bestaande uit de onderdelen van de Premium Dienstverlening, HeadFirst Group en voor iedere Opdrachtovereenkomst waarop de Excellent Dienstverlening van toepassing is verklaard heeft de Leverancier voor de duur van de betreffende Opdrachtovereenkomst recht op (verdere) verkorting van de betalingstermijn, waarbij de betalingstermijn voor facturen van de Leverancier wordt vastgesteld op 10 dagen.
 2. In iedere Opdrachtovereenkomst wordt het type Dienstverlening waarvoor de Leverancier heeft gekozen schriftelijk vastgelegd. De gekozen Dienstverlening bepaalt de lengte van de betalingstermijn, welke aanvangt op de eerste werkdag na ontvangst van de factuur door HeadFirst. 
 3. Op de deelname aan de in artikel 3 lid 1 onder (ii) bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn voorwaarden van toepassing.
 4. Het is HeadFirst Group te allen tijde toegestaan om de Dienstverlening (inhoudelijk) te wijzigen. Wijzigingen in de Dienstverlening zijn van kracht nadat deze door HeadFirst Group via het Platform of op andere wijze schriftelijk (bijvoorbeeld via e-mail) zijn bevestigd aan de Leverancier.
 5. Indien een Groepsdeelnemer bij de totstandkoming van een Opdrachtovereenkomst geen gebruik maakt van het Platform , dan zijn de onderdelen van de Basic Dienstverlening die samenhangen met het gebruik van het Platform voor de desbetreffende Opdrachtovereenkomst niet beschikbaar. Het staat een Leverancier echter te allen tijde vrij om wel een Account aan te maken in het Platform .

Artikel 4 Uitvoering van de Dienstverlening

 1. HeadFirst Group verleent de Dienstverlening naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen die gesteld mogen worden aan een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakman.
 2. HeadFirst Group bepaalt de wijze waarop de Dienstverlening wordt uitgevoerd en door welke medewerker(s).
 3. HeadFirst Group is bevoegd om derden in te schakelen in verband met de uitvoering van de Dienstverlening.
 4. De Leverancier die deelneemt aan Premium Dienstverlening of Excellent Dienstverlening kan gebruik maken van diensten van een aantal partners van HeadFirst. Deze partners bepalen zelf hoe en onder welke voorwaarden de Leverancier gebruik kan maken van hun diensten (https://www.headfirst.nl/partn...).

5 Informatieverstrekking door de Leverancier

 1. De Leverancier zal op verzoek van HeadFirst Group alle informatie en gegevens die HeadFirst Group nodig heeft of waarvan de Leverancier redelijkerwijs behoort te begrijpen dat HeadFirst Group deze nodig heeft voor het uitvoeren van de Dienstverlening verstrekken.
 2. De Leverancier staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is, en is gerechtigd de informatie aan HeadFirst Group te verstrekken.
 3. Door HeadFirst Group gemaakte kosten, alsmede (overig) geleden schade, die het gevolg zijn van onjuiste, onvolledige, onbetrouwbare of niet tijdige aanlevering van informatie door de Leverancier, dan wel doordat de Leverancier niet gerechtigd was de informatie aan HeadFirst Group te verstrekken, komen voor rekening en risico van de Leverancier.
 4. HeadFirst Group heeft het recht om de uitvoering van de Dienstverlening op te schorten tot het moment dat de Leverancier aan de in artikel 5 lid 1 genoemde verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 6 Tarieven

 1. Voor de Dienstverlening brengt HeadFirst Group de Leverancier per Opdrachtovereenkomst een vast bedrag, dat verschilt per type Dienstverlening, in rekening per door de betreffende Professional gewerkt uur bij de Opdrachtgever. Alle gepubliceerde tarieven zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere heffingen.
 2. HeadFirst Group is gerechtigd haar tarieven per 1 januari van ieder jaar te verhogen met 3%. Tevens is HeadFirst Group gerechtigd de tarieven tussentijds aan te passen bij (inhoudelijke) wijzigingen van de Dienstverlening. Wijziging van tarieven wordt vooraf bekend gemaakt.

Artikel 7 Betaling

 1. HeadFirst Group zal de voor de Dienstverlening verschuldigde vergoeding maandelijks in rekening brengen aan de Leverancier.
 2. De betalingstermijn voor facturen in het kader van de Dienstverlening is gelijk aan de termijn van de factuur van de Leverancier uit hoofde van de op dat moment geldende Opdrachtovereenkomst(en). Betaling van de door de Leverancier aan HeadFirst Group verschuldigde vergoeding zal geschieden via verrekening, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. HeadFirst Group zal de door de Leverancier verschuldigde vergoeding uit hoofde van de Dienstverlening verrekenen met de vergoeding die HeadFirst Group verschuldigd is aan de Leverancier uit hoofde van de Opdrachtovereenkomst(en).

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. HeadFirst Group is niet aansprakelijk voor schade van de Leverancier van welke aard ook, doordat HeadFirst Group bij het uitvoeren van de Dienstverlening is uitgegaan van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door de Leverancier verstrekte informatie en de gerechtigdheid van de Leverancier tot verstrekking van die informatie aan HeadFirst, tenzij de onjuistheid, onvolledigheid, onbetrouwbaarheid en de niet gerechtigheid HeadFirst Group evident bekend was.
 2. HeadFirst Group is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade van de Leverancier, die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk nakomen van de Dienstverlening door HeadFirst.
 3. HeadFirst Group is niet aansprakelijk voor enige schade van de Leverancier als gevolg van enige daden of omissies van door HeadFirst Group ingeschakelde derden bij de uitvoering van de Dienstverlening.
 4. Voor zover mogelijk onder Nederlands recht, is iedere aansprakelijkheid van HeadFirst Group beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door haar gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. In het voorkomende geval dat niets onder de beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald is enige aansprakelijkheid van HeadFirst Group beperkt tot een bedrag gelijk aan maximaal de vergoeding die de Leverancier voor de Dienstverlening heeft betaald voor de betreffende Opdrachtovereenkomst waaruit het schade toebrengende feit is ontstaan. Indien de betreffende Opdrachtovereenkomst een looptijd van meer dan zes maanden heeft, dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op het bedrag van de vergoeding die in de zes maanden voorafgaand aan het schade toebrengend feit aan vergoedingen in rekening is gebracht aan de Leverancier voor die specifieke Opdrachtovereenkomst.
 5. Vorderingsrechten van de Leverancier uit welke hoofde ook jegens HeadFirst Group in verband met het uitvoeren van de Dienstverlening tijdens een specifieke Opdrachtovereenkomst vervallen in elk geval indien de Leverancier niet binnen één jaar na het moment waarop de Leverancier bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten, HeadFirst Group hiervan schriftelijk in kennis heeft gesteld.

Artikel 9 Beëindiging

 1. Beide partijen kunnen de Dienstverlening opzeggen tegen het einde van een Opdrachtovereenkomst (inclusief verlengingen) met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Indien tussen partijen geen actieve Opdrachtovereenkomst bestaat zijn beide partijen te allen tijde gerechtigd de Dienstverlening op te zeggen met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 2. Voorts zijn beide partijen gerechtigd de Dienstverlening met onmiddellijke ingang te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij, indien (i) ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd of de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard, (ii) de andere partij surseance van betaling aanvraagt (iii) de wet schuldsanering natuurlijke personen op de andere partij van toepassing wordt verklaard.
 3. HeadFirst Group is tevens gerechtigd de Dienstverlening met onmiddellijke ingang te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Leverancier indien in redelijkheid niet van HeadFirst Group kan worden gevergd de Dienstverlening voort te zetten.

Artikel 10 Privacy

 1. In kader van de uitvoering van de Dienstverlening verwerkt HeadFirst Group persoonsgegevens. HeadFirst Group verwerkt persoonsgegevens zoals toegelicht in haar privacy statement (https://www.headfirst.nl/priva...) Het privacy statement van een Groepsdeelnemer is na te lezen op de website van de betreffende Groepsdeelnemer.

Artikel 11 Overige bepalingen

 1. Het is de Leverancier niet toegestaan rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Dienstverlening en/of de Opdrachtovereenkomst zonder voorafgaande schriftelijke instemming van HeadFirst Group over te dragen aan derden. Dit verbod heeft tevens goederenrechtelijke werking in de zin van artikel 3:83 lid 2 van Burgerlijk Wetboek.
 2. Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn als gevolg van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.
 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 lid 2 zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.
 4. HeadFirst Group heeft te allen tijde het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden worden tenminste dertig dagen voor de inwerkingtreding daarvan via het Platform of op andere wijze (bijvoorbeeld via e-mail) kenbaar gemaakt.
 5. Deze Algemene Voorwaarden worden exclusief beheerst door Nederlands recht.
 6. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.